Razpored učne snovi – geografija

1. LETNIK

TemeSnov
Uvodna ura
Georagija kot veda
Površje zemlje
 • Notranja zgradba Zemlje
 • Notranji in zunanji dejavniki in procesi
 • Geološki razvoj Zemlje
 • Kamnine
 • Zunanji dejavniki in procesi
 • Rečni relief
 • Ledeniški relief
 • Kraški relief
 • Vetrni relief
 • Obalni relief
Vreme in podnebje
 • Dejavniki in elementi podnebja
 • Podnebni pasovi in tipi podnebij
Prsti
 • Nastanek in značilnosti prsti
 • Tipi prsti
Rastlinstvo in živalstvo
 • Rastlinstvo v odvisnosti od podnebnih dejavnikov
Vodovje
 • Hidrosfera
 • Tekoče vode na kopnem
 • Morja
Prebivalstvo
 • Razporeditev prebivalstva, naravno gibanje in selitve
 • Sestave prebivalstva
Naselja
 • Podeželska in urbana naselja
Gospodarske dejavnosti
 • Kmetijstvo:
  • Oblike kmetijstva
 • Energetika in industrija:
  • Energijski viri
  • Vpliv industrije na pokrajino
 • Promet telekomunikacijsko omrežje:
  • Vrste prometa vpliv in vpliv prometa na pokrajino
 • Turizem:
  • Vrste turizma
  • Pomen turizma
Trajnostni razvoj

2. LETNIK

Dopolnjevanje tem iz 1. letnika.

TemeSnov
Azija
 • Naravnogeografske značilnosti (površje, podnebje, rastlinstvo, vodovje)
 • Prebivalstvo
 • Kmetijstvo Azije
 • Gospodarska razvitost azijskih držav
Afrika
 • Naravnogeografske značilnosti (zgradba površja, podnebje, rastlinstvo, vodovje)
 • Kmetijstvo in rudarstvo
 • Izbrani sodobni problemi družbenega razvoja
Latinska Amerika
 • Naravnogeografske značilnosti Srednje Amerike (zgradba površja, podnebje, rastlinstvo, naravne nesreče)
 • Kolonialna preteklost in prebivalstvo
 • Naravnogeografske značilnosti Južne Amerike (zgradba površja, podnebje, rastlinstvo, vodovje)
 • Prostorski razvoj posameznih območij
Severna Amerika
 • Naravnogeografske značilnosti Srednje Amerike (zgradba površja, podnebje, rastlinstvo, naravne nesreče)
 • Prebivalstvo in poselitev
 • Kmetijstvo in industrija
Avstralija
 • Naravnogeografske značilnosti (površje, podnebje, rastlinstvo, vodovje)
 • Prebivalstvo in poselitev
 • Gospodarstvo
Polarna območja

3. LETNIK

Dopolnjevanje tem iz 2. letnika.

TemeSnov
Evropa
 • Pojem in obseg
 • Naravnogegorafske značilnosti (zgradba površja, podnebje in rastje)
 • Sodobni geografski pojavi in procesi v Evropi (jezera in turizem, kmetijstvo, energetika, turizem, središča in obrobna območja, prebivalstvo, migracijski tokovi, okoljsko-prostorski problemi, evropske povezave, multikulturnost okolja, degradacija geografskega okolja)
Severna Evropa
 • Pojem in naravnogeografske značilnosti (države, površje, podnebje, rastje)
 • Energetika in naravni viri
 • Industrija visoke tehnologije na Švedskem in Finskem
 • Kisli dež v Skandinaviji.
 • Ribištvo na Norveškem in Islandiji
 • Gozdarstvo na Finskem.
 • Narodnostna sestava baltskih držav
Zahodna Evropa
 • Pojem in obseg
 • Naravnogeografske značilnosti (površje, podnebje, rastje)
 • Gospodarski razvoj
 • Značilnosti razvoja industrije Velike Britanije
 • Nacionalna in verska sestava Velike Britanije in Irske
 • Beneluks – države in skupne značilnosti, površje, poselitev in gospodarstvo
 • Nizozemsko kmetijstvo
 • Poplavna ogroženost Nizozemske
 • Prebivalstvo Belgije
 • Gospodarstvo in energetika Francije
 • Francoska nacionalna sestava in centralistična ureditev
Južna Evropa
 • Pojem in obseg
 • Pomen Sredozemskega morja
 • Turizem v Grčiji, Italiji in Španiji
 • Okoljska problematika v Sredozemlju
 • Kmetijstvo v Italiji, Grčiji in na Pirenejskem polotoku
 • Prebivalstvo Pirenejskega polotoka (narodnostna sestava)
 • Gospodarski razvoj severne in južne Italije
 • Narodnostne manjšine v Italiji
Srednja Evropa
 • Pojem in obseg
 • Naravnogeografske značilnosti (površje, podnebje, rastje)
 • Združitev Nemčije in njene posledice
 • Preobrazba Porurja
 • Kamninska zgradba Alp
 • Promet in varovanje okolja v Alpah
 • Pomen turizma v Alpah
 • Jezikovna podoba Švice
 • Madžarsko kmetijstvo
Jugovzhodna Evropa
 • Pojem in obseg
 • Naravnogeografske značilnosti (površje, podnebje, rastje)
 • Sestave prebivalstva in problem sožitja
 • Gospodarski razvoj
Vzhodna Evropa
 • Pojem in obseg
 • Naravnogeografske značilnosti (površje, podnebje, rastje)
 • Poselitev
 • Aktualni politični, gospodarski in socialni procesi
 • Kmetijstvo
 • Industrija in energetika
 • Okoljski problemi
 • Prebivalstvo
Slovenija
 • Lega Slovenije in njena vloga
 • Površje in kamninska zgradba
 • Podnebje
 • Rastje
 • Prsti
 • Rastlinstvo

4. LETNIK

TemeSnov
Slovenija
Prebivalstvo
 • Razvoj prebivalstva
 • Migracije
 • Nacionalna in starostna sestava prebivalstva
 • Slovenske narodne manjšine v sosednjih državah
 • Izseljenci
Naselja
 • Tipi naselij
 • Urbanizacija/suburbanizacija
Kmetijstvo in podeželje
 • Razvoj kmetijstva
 • Vloga kmetijstva
Energetika in surovine
 • Energijski viri v Sloveniji
 • Hidroenergija
 • Premogovništvo
 • Nafta in zemeljski plin
 • Termoenergija in jedrska energija
Industrija
 • Značilnosti razvoja industrije
 • Najpomembnejša industrijska središča
 • Glavne industrijske panoge
Promet
 • Prometna lega Slovenije
 • Prometno omrežje v Sloveniji
Turizem
 • Možnosti za razvoj
 • Najpomembnejša turistična središča
Pokrajinska in okoljska protislovja v Sloveniji
Geografske značilnosti slovenskih regij
 • Geografska delitev Slovenije
 • Alpske pokrajine
 • Predalpske pokrajine
 • Obsredozemske pokrajine in Jadransko morje
 • Dinarskokraške pokrajine
 • Obpanonske pokrajine
 • Slovenci v zamejstvu
 • Slovenija pregled
Ponovitev snovi 1., 2. in 3. letnika.

UČNI NAČRT GEOGRAFIJA
MATURITETNI KATALOG GEOGRAFIJA