Pomembne informacije

Navodila za vpis
Pomembni datumi - rokovnik vpisa
 • Rokovnik za prijavo in vpis v  program gimnazija (splošni oddelek)

DEJAVNOST

DATUM

Prijavljanje za vpis v program Gimnazijado 2. 4. 2020
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21 (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)8. 4. 2020 do 16. ure
Morebitni prenosi prijav za vpisdo 23. 4. 2020
Pisno obveščanje  prijavljenih učencev v program Gimnazija o morebitni omejitvi vpisa  in seznanitev učencev z navodili za vpis v mesecu juniju 202027. 5. 2020
Vpis  (oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka, če bo program imel omejitev vpisa) v program Gimnazijaod 16. 6. do 19. 6. 2020, po razporedu, poslanem prijavljenim učencem po pošti 27. 5. 2020
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)19. 6. 2020
Objava spodnjih mej  1. kroga izbirnega postopka za vse srednješolske programe z omejitvijo vpisa (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)19. 6. 2020 do 16. ure
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)od 22. 6. do 24. 6. 2020, po razporedu, ki ga bodo kandidati dobili na vpisu
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)29. 6. 2020 ob 10. uri
Vpis kandidatov, uspešnih v 2. krogu izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)do 30. 6. 2020 do 14. ure
Objava morebitnih prostih mest po zaključku 2. kroga izbirnega postopka (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)1. 7. 2020 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki bodo imele še prosta mestado 31. 8. 2020

 

 • Rokovnik za prijavo in vpis v  program gimnazija/š (športni oddelek)
DEJAVNOSTDATUM
Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija/š (športni oddelek)do 4. 3. 2020
Predlagamo, da devetošolec, ki se zanima za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek) takoj po objavi Razpisa za vpis v srednje šole v šolsko leto 2020/21, začne z zbiranjem dokazil.

Kandidat za vpis v program Gimnazija/š lahko pošlje dokazila o izpolnjevanju posebnega pogoja za vpis v program Gimnazija/š na naslov Gimnazije Šiška že v času pred informativnim dnevom oz. najkasneje do 4. 3. 2020.

Seznam potrebnih dokazil, ki jih mora kandidat do 4. 3. 2020 poslati Gimnaziji Šiška za ugotavljanje izpolnjevanja posebnega pogoja za vpis v program gimnazija/š (športni oddelek):

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih
 • izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek
 • s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih
 • potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima

Posebni obrazci so na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in spletni strani naše gimnazije: www.gimnazija-siska.si (razdelek VPIS), objavljeni bodo tudi v Razpisu za vpis v srednje šole v šolsko leto 2020/21, ki bo izšel 20. 1. 2020.

Dokazila za ugotavljanje izpolnjevanja posebnega pogoja za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek) Gimnaziji Šiška do 4. 3. 2020 pošlje tudi kandidat, ki namerava oddati prijavo za vpis v srednjo šolo na drugo gimnazijo oz. srednješolski program, a obstaja možnost, da bo prijavo prenesel  v program Gimnazija/š (športni oddelek) Gimnazije Šiška v prenosnem roku, to je do 23. 4. 2020 ali pa bo program Gimnazija/š (športni oddelek) navedel kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Gimnazija Šiška posreduje potrdila kandidatom o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija/š (športni oddelek)do 26. 3. 2020
Prijavljanje za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek)do 2. 4. 2020
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21 (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)8. 4. 2020 do 16. ure
Sestanek z učenci, prijavljenimi v program Gimnazija/š (športni oddelek) na Gimnaziji Šiška.

Na sestanek bodo vabljeni tudi učenci, ki jim je dokazilo o izpolnjevanju posebnega pogoja za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek) izdala Gimnazija Šiška in bodo prijavo za vpis oddali na drugo gimnazijo oz. srednješolski program.

20. 4. 2020
Morebitni prenosi prijav za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek)do 23. 4. 2020
Pisno obveščanje  prijavljenih učencev v program Gimnazija/š na Gimnaziji Šiška o morebitni omejitvi vpisa  in seznanitev učencev z navodili za vpis v mesecu juniju 202027. 5. 2020
Vpis  (oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka, če bo program imel omejitev vpisa) v program Gimnazija/šod 16. 6. do 19. 6. 2020, po razporedu, poslanem prijavljenim učencem po pošti 27. 5. 2020
Objava rezultatov 1. kroga vpisnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)19. 6. 2020
Objava spodnjih mej  1. kroga izbirnega postopka za vse srednješolske programe z omejitvijo vpisa (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)19. 6. 2020 do 16. ure
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)od 22. 6. do 24. 6. 2020, po razporedu, ki ga bodo kandidati dobili na vpisu
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)29. 6. 2020 ob 10. uri
Vpis kandidatov, uspešnih v 2. krogu izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)do 30. 6. 2020 do 14. ure
Objava morebitnih prostih mest po zaključku 2. kroga izbirnega postopka (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)1. 7. 2020 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki bodo imele še prosta mestado 31. 8. 2020

 

 

 

 

Tabela za izračun točk - vpis 2020/2021
Tabela za izračun točk, potrebnih za vpis v srednjo šolo, v primeru omejitve vpisa
7. razred
8. razred
9. razred
OŠ - predmeti
točke
točke
točke
slovenščina
5
5
5
matematika
5
5
5
tuji jezik
5
5
5
likovna vzgoja
5
5
5
glasbena vzgoja
5
5
5
geografija
5
5
5
zgodovina
5
5
5
držav. vzg. in etika
5
5
fizika
5
5
kemija
5
5
biologija
5
5
naravoslovje
5
tehnika in tehnologija
5
5
športna vzgoja
5
5
5
SKUPAJ
55
65
55
Skupaj je možnih 175 točk
Merila in omejitve

Na podlagi 30. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06  in 15. člena Zakona o gimnazijah ( Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport

SKLEP

o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij

1.  točka

Ta sklep določa merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij, ki sta jih predlagala Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 114. seji dne16. junija 2008 in Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 109. seji dne 12. junija 2008.

2. točka

Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu  2008/2009 se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi v 7. , 8. in 9. razredu osnovne šole, tako, da se uporabijo:

- zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razred osnovne šole in
- ocene splošnega učnega uspeha v 7. in 8. razredu osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 185 točk.

Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2009/2010 se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi v 7. , 8.  in 9. razredu osnovne šole, tako, da se uporabijo:

- zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole in
- ocene splošnega učnega uspeha v 7. razredu osnovne šole.

Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2010/2011 in nadaljnjih šolskih letih se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi v 7. , 8.  in 9. razredu osnovne šole, tako, da se uporabijo:

- zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

 

3. točka

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Umetniška gimnazija se za izbiro med njimi uporabijo merila v skladu s tem sklepom po uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti.

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Gimnazija, športni oddelek se za izbiro med njimi uporabijo:

a. merila iz 2. točke tega sklepa in
b. merilo športni dosežki,

in sicer tako, da  se kandidatu k točkam po merilu iz a. podtočke te točke:

- za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in
- za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.

4. točka

Če se v prvem (1.) oziroma drugem (2.) krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih po kriteriju iz 2. in 3. točke tega sklepa, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot materinega jezika) in matematike.
Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega  kandidata.
Če je po izvedbi izbire med kandidati na podlagi kriterija iz prvega odstavka te točke v  šoli za preostala vpisna mesta razvrščenih več kandidatov z istim številom točk kakor je prostih mest, se izbira med njimi izvede na podlagi dodatnih točk, doseženih po merilih, ki jih določi šola.
Šola mora merila iz prejšnjega odstavka  objaviti na spletni strani šole in o njih obvestiti  Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje do začetka šolskega leta za učence 9. razreda.

5. točka

Za kandidate, ki so zaključili  osnovnošolsko izobraževanje v šolskih letih pred 2008/2009, se uporabijo merila:

a. ki so veljala za vpis za prvo naslednje šolsko leto po šolskem letu v katerem je kandidat zaključil osnovnošolsko izobraževanje,
b. ali merila v skladu s tem sklepom, če so za kandidata ugodnejša.

Ugotovljeno število točk po merilih iz a. točke prejšnjega odstavka se preračuna s količnikom na nova merila.
Na način, ki je določen v prejšnjih dve odstavkih,  se razvrstijo za izbiro za vpis v šolo  tudi kandidati, ki bodo v šolskem letu 2008/2009 končali 9. razred osnovne šole po izobraževalnem  programu za odrasle ali po izobraževalnem programu na domu, kandidati, ki prihajajo iz tujine in kandidati, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje  po izobraževalnih programih po posebnih pedagoških načelih.

6. točka

Ta sklep začne veljati naslednji dan po izdaji, uporablja pa se od 1. septembra 2008.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja in gimnazij št. 6035-2004/2006 z dne 28. 7. 2006.

Ta sklep in merila šol iz 3. točke tega sklepa se javno objavijo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Številka: 6035-118/2008

Ljubljana, 1. julija 2008

Dokazila za program Gimnazija/š - športni oddelek
Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (POVEZAVA).
Spodnje meje

V spodnjih preglednicah si lahko pogledate spodnje meje za vpis v programa Gimnazija in Gimnazija/š za nekaj prejšnjih šolskih let.
PROGRAM GIMNAZIJA – SPLOŠNI ODDELEK

Šolsko leto1. krog izbirnega postopka2. krog izbirnega postopka
2014/15spodnja meja 123 točkspodnja meja 148/146
2015/16spodnja meja 144/137spodnja meja 152
2016/17spodnja meja 141/152spodnja meja 142
2017/18spodnja meja 145spodnja meja 150
2018/19spodnja meja 147/107spodnja meja 148/138
2019/20spodnja meja 144spodnja meja 143/81

PROGRAM GIMNAZIJA/Š – ŠPORTNI ODDELEK

Šolsko leto1. krog izbirnega postopka2. krog izbirnega postopka
2014/15spodnja meja 152/170spodnja meja 151/111
2015/16spodnja meja 162/115spodnja meja 160/117
2016/17spodnja meja 163/119spodnja meja 159
2017/18spodnja meja 165/131spodnja meja 162/124
2018/19spodnja meja 162/116spodnja meja 161
2019/20spodnja meja 160/113spodnja meja 155/114

V primeru, ko sta pri izobraževalnem programu zapisani kot spodnja meja dve števili:
-  prvo število pomeni seštevek točk, zbranih z zaključnimi ocenami obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole
-  drugo število pa predstavlja število doseženih točk v % na nacionalnih preizkusih znanja pri predmetih slovenščina in matematika

Nogometni razred
Informativni dan za vpis v nogometni oddelek bo v petek, 14. 2. 2020 ob 12. uri. Kandidati za nogometni oddelek se vpisujejo v program Gimnazija/š. Dijaki nogometnega razreda šolanje zaključijo z maturo, bivajo v dijaškem domu in trenirajo pod vodstvom trenerjev NZS. V skladu s postopkom vpisa bodo v program Gimnazija/š sprejeti tisti dijaki, ki izpolnjujejo posebni vpisni pogoj za program Gimnazija/š (športni kriteriji). V primeru omejitve vpisa bodo izbrani dijaki z večjim številom točk (učni kriterij) ne glede na šport, ki ga trenirajo. Izmed  po športnih in učnih kriterijih sprejetih kandidatov  bodo najboljši nogometaši (šele sedaj je pomembna panoga!) povabljeni v nogometni razred:
 • najprej bodo v razred razporejeni dva do trije najboljši vratarji,
 • nato vsi kandidati s statusom A,
 • nato tisti s statusom B in
 • nazadnje še kandidati s statusom C.
Če v nogometnem razredu ne bo dovolj prostora za vse kandidate z istim statusom, bodo v nogometni razred izbrani tisti, ki bodo imeli boljše rezultate na  testiranju NZS*, ostali kandidati bodo razporejeni v klasični športni oddelek. Kandidati, ki ne bodo sprejeti v program Gimnazija/š, se bodo v skladu s postopkom vpisa lahko vpisali na druge srednje šole (rangiranje po prvem krogu; vpis na šolo, ki  ima prostor po drugem krogu), in če bo prostor lahko tudi v program Gimnazija (splošni oddelek) naše šole. Kandidati, ki bodo sprejeti v program Gimnazija/š, pa ne bodo razporejeni v nogometni oddelek, lahko (po drugem krogu vpisa) prenesejo prijavo na šolo, ki še ima prostor.  TESTIRANJE NZS: Vsi kandidati za športni nogometni internatski oddelek morajo opraviti testiranje. Testiranje vsebuje dva antropometrična testa  (telesna višina, telesna teža), šest motoričnih testov (skok v daljino z mesta, sprint na 20 m,  tek s spremembo smeri, vodenje s spremembo smeri, kombiniran polkrog) in oceno uspešnosti v igri. To so standardni testi, s katerimi se spremlja tudi napredek reprezentantov. Testiranje bo 3. marca 2020 na igrišču z umetno travo, v Parku Šiška, Milčinskega 2, Ljubljana. Zbor je ob 14.00. Testiranja motoričnih sposobnosti so obvezna za vse kandidate, ki se želijo vpisati v nogometni športni nogometni oddelek internatskega tipa, vsi ostali kandidati s panogo nogomet imajo možnost izboljšanja kategorizacije. S seboj imej športno opremo za testiranje na zunanjih igriščih, na umetni travi (obutev naj bo primerna za umetno travo- »kopačke«).

S seboj imej tudi izpolnjen priloženi vprašalnik.

V primeru poškodbe ali bolezni,  obvesti izvajalce testiranja na NZS na tel.: 031 789 788 (Dejan Jelnikar)

Če se ne boš udeležil testiranja ali izvajalce ne boš obvestil o vzroku izostanka, te bomo na Gimnaziji Šiška vodili v evidenci kandidatov za klasični športni oddelek in imaš kategorizacijo C. Vsi kandidati letnika 2005 in mlajši imajo zaenkrat s strani NZS dodeljeno kategorizacijo C.

Nogometna zveza Slovenije na svoji spletni strani objavi seznam kandidatov, ki so na testiranju za kategorizacijo dosegli A status (POVEZAVA).
Dekliški nogometni oddelek
Informativni dan za vpis v dekliški nogometni oddelek bo v petek, 14. 2. 2020 ob 12. uri. Kandidatke za dekliški  nogometni oddelek se vpisujejo v program Gimnazija. Dijakinje dekliškega nogometnega oddelka šolanje zaključijo z maturo, trenirajo pod vodstvom trenerk NZS in lahko bivajo v dijaškem domu. Zanje skrbi team športni koordinator, pedagoški koordinator, trenerka NZS, razrednik in vzgojitelj, kar omogoča kakovost dela kot v športnem oddelku. V skladu s postopkom vpisa bodo v program Gimnazija sprejeti tisti dijaki, ki izpolnjujejo učni kriterij (v primeru omejitve vpisa dijaki z večjim številom točk), ne glede na šport, ki ga trenirajo. Izmed  sprejetih dijakov bomo oblikovali oddelek oziroma skupino - dekliški nogometni oddelek.
Dekleta, ki želijo biti v tem oddelku morajo opraviti testiranje NZS ter do 4. 3. 2020 na naslov Gimnazije Šiška posredovati:
 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo  o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih
Izpolnjena priložena obrazca:
 • s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih (obrazca si lahko prenesete na povezavah: IZJAVA TRENERJA, POTRDILO KLUBA)
 • potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.
Na podlagi teh dokazil bo kandidatka do 26. 3. 2020 prejela potrdilo, da zadošča športnim kriterijem za vpis v dekliški nogometni oddelek. Temu sledi prijava za vpis -  do 2. 4. 2020. Kandidatke, ki bodo oddale obrazce in opravile testiranje bodo povabljene na dodatni razgovor, ki bo v ponedeljek, 20. 4. 2020.
TESTIRANJE NZS:
Vse kandidatke za dekliški nogometni oddelek so povabljene na testiranje, ki bo vsebovalo dva antropometrična testa  (telesna višina, telesna teža), šest motoričnih testov (skok v daljino z mesta, šprint na 20 m, vzdržljivostni / BIP test,  tek s spremembo smeri, vodenje s spremembo smeri, kombiniran polkrog) in oceno uspešnosti v igri. To so standardni testi, s katerimi se spremlja tudi napredek reprezentantk. Testiranje bo 1. 3. 2020 v Športnem parku Radomlje. Zbor kandidatk je ob 10.30, začetek testiranja bo ob 11.00. Izpolnjen obrazec Osebni list kandidata panoga nogomet - dekleta, za vpis na Gimnazijo Šiška, kandidatka odda trenerjem na testiranju. Za testiranje potrebuješ športno opremo (tudi nogometno). V primeru poškodbe ali bolezni, nas obvesti na tel.: 041 375 108 (Petra Mikeln) ali 031 868 706 (Tina Kelenberger).
Če se ne boš udeležila testiranja ali nas ne boš obvestila o vzroku izostanka, te ne bomo vodili v evidenci kandidatk za dekliški nogometni oddelek.  Večina kandidatk letnika 2005 in mlajše imajo zaenkrat s strani NZS dodeljeno kategorizacijo C, z rezultati s testiranja pa lahko pridobijo status perspektivne mlade igralke- status A.
Športni koordinator: