Pomembne informacije

Navodila za vpis
Pomembni datumi - rokovnik vpisa
  • Rokovnik za prijavo in vpis v program Gimnazija (splošni oddelek)
DEJAVNOSTDATUM

 

Prijavljanje za vpis v program Gimnazijado 4. 4. 2022
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/23 (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)8. 4. 2022 do 16. ure
Morebitni prenosi prijav za vpisdo 25. 4. 2022 do 14. ure
Obveščanje  prijavljenih učencev v program Gimnazija o morebitni omejitvi vpisa  in seznanitev učencev z navodili za vpis v mesecu juniju 202224. 5. 2022
Vpis  (oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka, če bo program imel omejitev vpisa) v program Gimnazijaod 16. 6. do 21. 6. 2022,

po razporedu in navodilih, poslanih prijavljenim učencem po pošti 24. 5. 2022

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)21. 6. 2022 do 15. ure
Objava spodnjih mej  1. kroga izbirnega postopka za vse srednješolske programe z omejitvijo vpisa (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)21. 6. 2022 do 16. ure
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)od 22. 6. do 24. 6. 2022, po razporedu, ki ga bodo kandidati dobili po izvedbi 1. kroga izbirnega postopka
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)30. 6. 2022  do 15. ure
Vpis kandidatov, uspešnih v 2. krogu izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)do 1. 7. 2022 do 14. ure
Objava morebitnih prostih mest po zaključku 2. kroga izbirnega postopka (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)4. 7. 2022 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki bodo imele še prosta mestado 31. 8. 2022
  • Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v program Gimnazija/š (športni oddelek)
DEJAVNOSTDATUM

 

Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija/š (športni oddelek)

 

Predlagamo, da devetošolec, ki se zanima  za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek) takoj po objavi Razpisa za vpis v srednje šole v šolsko leto 2022/23, začne z zbiranjem dokazil.

 

Kandidat za vpis v program Gimnazija/š lahko pošlje dokazila o izpolnjevanju posebnega pogoja za vpis na naslov Gimnazije Šiška že v času pred informativnim dnevom oz. najkasneje do 2. 3. 2022.

Seznam potrebnih dokazil, ki jih mora kandidat  do 2. 3. 2022 poslati Gimnaziji Šiška za ugotavljanje izpolnjevanja posebnega pogoja za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek):

 

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (povezava), objavljeni pa bodo tudi v Razpisu za vpis v srednje šole v šolsko leto 2022/223  ki bo izšel 21. 1. 2022.

 

Dokazila za ugotavljanje izpolnjevanja posebnega pogoja za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek) Gimnazije Šiška do 2. 3. 2022 pošlje tudi kandidat, ki namerava oddati prijavo za vpis v srednjo šolo na drugo gimnazijo oz. srednješolski program, a obstaja možnost, da bo prijavo prenesel  v program Gimnazija/š (športni oddelek) Gimnazije Šiška v prenosnem roku, to je do 25. 4. 2022 ali pa bo program Gimnazija/š (športni oddelek) navedel kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

do 2. 3. 2022

 

 

Gimnazija Šiška posreduje potrdila kandidatom o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija/š (športni oddelek)do 28. 3. 2022
Prijavljanje za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek)do 4. 4. 2022
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/23 (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)8. 4. 2022 do 16. ure
Sestanek z učenci, prijavljenimi v program Gimnazija/š (športni oddelek) na Gimnaziji Šiška.

Na sestanek bodo vabljeni tudi učenci, ki jim je dokazilo o izpolnjevanju posebnega pogoja za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek) izdala Gimnazija Šiška in bodo prijavo za vpis oddali na drugo gimnazijo oz. srednješolski program.

21. 4. 2022
Morebitni prenosi prijav za vpis v program Gimnazija/š (športni oddelek)do 25. 4. 2022 do 14. ure
Pisno obveščanje  prijavljenih učencev v program Gimnazija/š na Gimnaziji Šiška o morebitni omejitvi vpisa  in seznanitev učencev z navodili za vpis v mesecu juniju 202124. 5. 2022
Vpis  (oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka, če bo program imel omejitev vpisa) v program Gimnazija/šod 16. 6. do 21. 6. 2022, po  razporedu in navodilih, poslanih prijavljenim učencem po pošti 24. 5. 2022
Objava rezultatov 1. kroga vpisnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)21. 6. 2022 do 15. ure
Objava spodnjih mej  1. kroga izbirnega postopka za vse srednješolske programe z omejitvijo vpisa (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)21. 6. 2022 do 16. ure
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)od 22. 6. do 24. 6. 2022, po razporedu, ki ga bodo kandidati dobili po izvedbi 1. kroga izbirnega postopka
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)30. 6. 2022  do 15. ure
Vpis kandidatov, uspešnih v 2. krogu izbirnega postopka (če bo program imel omejitev vpisa)do 1. 7. 2022 do 14. ure
Objava morebitnih prostih mest po zaključku 2. kroga izbirnega postopka (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)4. 7. 2022 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki bodo imele še prosta mestado 31. 8. 2022

Tabela za izračun točk - vpis 2022/2023
Tabela za izračun točk, potrebnih za vpis v srednjo šolo, v primeru omejitve vpisa
7. razred
8. razred
9. razred
OŠ - predmeti
točke
točke
točke
slovenščina
5
5
5
matematika
5
5
5
tuji jezik
5
5
5
likovna vzgoja
5
5
5
glasbena vzgoja
5
5
5
geografija
5
5
5
zgodovina
5
5
5
držav. vzg. in etika
5
5
fizika
5
5
kemija
5
5
biologija
5
5
naravoslovje
5
tehnika in tehnologija
5
5
športna vzgoja
5
5
5
SKUPAJ
55
65
55
Skupaj je možnih 175 točk
Merila in omejitve

Sklep o spremembi spodnjega sklepa si lahko prenesete na povezavi TUKAJ.

 


Na podlagi 30. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06  in 15. člena Zakona o gimnazijah ( Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport

SKLEP

o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij

 

1.  točka

Ta sklep določa merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij, ki sta jih predlagala Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 114. seji dne16. junija 2008 in Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 109. seji dne 12. junija 2008.

 

2. točka

Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu  2008/2009 se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi v 7. , 8. in 9. razredu osnovne šole, tako, da se uporabijo:

-           zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razred osnovne šole in

-           ocene splošnega učnega uspeha v 7. in 8. razredu osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 185 točk.

Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2009/2010 se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi v 7. , 8.  in 9. razredu osnovne šole, tako, da se uporabijo:

-           zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole in

-           ocene splošnega učnega uspeha v 7. razredu osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 180 točk.

Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2010/2011 in nadaljnjih šolskih letih se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi v 7. , 8.  in 9. razredu osnovne šole, tako, da se uporabijo:

-           zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

 

3. točka

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Umetniška gimnazija se za izbiro med njimi uporabijo merila v skladu s tem sklepom po uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti.

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Gimnazija, športni oddelek se za izbiro med njimi uporabijo:

a.         merila iz 2. točke tega sklepa in

b.         merilo športni dosežki, in sicer tako, da  se kandidatu k točkam po merilu iz a. podtočke te točke:

-                          za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in

-                          za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.

 

4. točka

Če se v prvem (1.) oziroma drugem (2.) krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih po kriteriju iz 2. in 3. točke tega sklepa, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot materinega jezika) in matematike.

Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega  kandidata.

Če je po izvedbi izbire med kandidati na podlagi kriterija iz prvega odstavka te točke v  šoli za preostala vpisna mesta razvrščenih več kandidatov z istim številom točk kakor je prostih mest, se izbira med njimi izvede na podlagi dodatnih točk, doseženih po merilih, ki jih določi šola.

Šola mora merila iz prejšnjega odstavka  objaviti na spletni strani šole in o njih obvestiti  Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje do začetka šolskega leta za učence 9. razreda.

 

5. točka

Za kandidate, ki so zaključili  osnovnošolsko izobraževanje v šolskih letih pred 2008/2009, se uporabijo merila:

a.         ki so veljala za vpis za prvo naslednje šolsko leto po šolskem letu v katerem je kandidat zaključil osnovnošolsko izobraževanje,

b.         ali merila v skladu s tem sklepom, če so za kandidata ugodnejša.

Ugotovljeno število točk po merilih iz a. točke prejšnjega odstavka se preračuna s količnikom na nova merila.

Na način, ki je določen v prejšnjih dve odstavkih,  se razvrstijo za izbiro za vpis v šolo  tudi kandidati, ki bodo v šolskem letu 2008/2009 končali 9. razred osnovne šole po izobraževalnem  programu za odrasle ali po izobraževalnem programu na domu, kandidati, ki prihajajo iz tujine in kandidati, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje  po izobraževalnih programih po posebnih pedagoških načelih.

 

6. točka

Ta sklep začne veljati naslednji dan po izdaji, uporablja pa se od 1. septembra 2008.

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja in gimnazij št. 6035-2004/2006 z dne 28. 7. 2006.

 

Ta sklep in merila šol iz 3. točke tega sklepa se javno objavijo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Številka: 6035-118/2008

Ljubljana, 1. julija 2008

 

                                                                                                                      Dr. Milan Zver

                                                                                                                      MINISTER

 

Dokazila za program Gimnazija/š - športni oddelek
Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (POVEZAVA). Dokazila pošljite najkasneje do 2. 3. 2022 po klasični pošti (Gimnazija Šiška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana) ali po elektronski pošti na naslov gimnazija.siska@guest.arnes.si.
Spodnje meje

V spodnjih preglednicah si lahko pogledate spodnje meje za vpis v programa Gimnazija in Gimnazija/š za nekaj prejšnjih šolskih let.
PROGRAM GIMNAZIJA – SPLOŠNI ODDELEK

Šolsko leto1. krog izbirnega postopka2. krog izbirnega postopka
2014/15spodnja meja 123 točkspodnja meja 148/146
2015/16spodnja meja 144/137spodnja meja 152
2016/17spodnja meja 141/152spodnja meja 142
2017/18spodnja meja 145spodnja meja 150
2018/19spodnja meja 147/107spodnja meja 148/138
2019/20spodnja meja 144spodnja meja 143/81
2020/21spodnja meja 149/36spodnja meja 149/35
2021/22spodnja meja 156spodnja meja 163/39

PROGRAM GIMNAZIJA/Š – ŠPORTNI ODDELEK

Šolsko leto1. krog izbirnega postopka2. krog izbirnega postopka
2014/15spodnja meja 152/170spodnja meja 151/111
2015/16spodnja meja 162/115spodnja meja 160/117
2016/17spodnja meja 163/119spodnja meja 159
2017/18spodnja meja 165/131spodnja meja 162/124
2018/19spodnja meja 162/116spodnja meja 161
2019/20spodnja meja 160/113spodnja meja 155/114
2020/21spodnja meja 164spodnja meja 159/38
2021/22spodnja meja 166/37spodnja meja 165

V primeru, ko sta pri izobraževalnem programu zapisani kot spodnja meja dve števili:

-  prvo število pomeni seštevek točk, zbranih z zaključnimi ocenami obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu OŠ

-  drugo število pa predstavlja število doseženih točk v % na nacionalnih preizkusih znanja pri predmetih slovenščina in matematika

 

Izjema sta šolski leti 2020/21 in 2021/22, zaradi pandemije.

Pri šolskih letih 2020/21 in 2021/22 v primeru, ko sta pri izobraževalnem programu zapisani kot spodnja meja dve števili:

-  prvo število pomeni seštevek točk, zbranih z zaključnimi ocenami obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu OŠ

-  drugo število pa predstavlja seštevek točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda OŠ pri predmetih slo, mat in prvi tuji jezik

Projekt z Nogometno zvezo Slovenije za fante

Kandidati za vključitev v projekt z NZS se vpisujejo v program Gimnazija/š. Dijaki šolanje zaključijo z maturo in bivajo v dijaškem domu. Zanje skrbi strokovni team, ki ga sestavljajo trenerji NZS, športni koordinator, pedagoški koordinator, razrednik, vzgojitelj, kineziolog, športni psiholog in po potrebi fizioterapevt, kar omogoča visoko kakovost dela.

TESTIRANJE NZS (kategorizacija):

Testiranje (nogometnih motoričnih sposobnosti) za fante bomo izvajali v Športnem parku ŽAK – Šiška v Ljubljani:

  • datum bo določen kasneje

Vsi kandidati morajo poleg opravljenega testiranja NZS do 2. 3. 2022 na naslov Gimnazije Šiška posredovati:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in, da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih

Izpolnjena priložena obrazca:

Na podlagi teh dokazil bo kandidat do 28. 3. 2022 prejel potrdilo, da zadošča športnim kriterijem za vpis. Zadnji dan za oddajo prijave za vpis je 4. 4. 2022.

Več informacij lahko izveste pri športnemu koordinatorju Mihi Korenu (miha.koren@guest.arnes.si, tel.: 01 500 78 05, 031 666 517), vodji projekta z NZS Dejanu Jelnikarju (dejan.jelnikar@nzs.si., 031 789 788) in v brošuri (POVEZAVA).

 

Športni koordinator:

Miha Koren

Projekt z Nogometno zvezo Slovenije za dekleta

Kandidatke za sodelovanje v projektu Nogometne zveze Slovenije za dekleta se vpisujejo v program Gimnazija. Dijakinje šolanje zaključijo s splošno maturo, trenirajo pod vodstvom trenerk NZS in lahko bivajo v dijaškem domu. Zanje skrbi team razrednik, pedagoški koordinator, športni koordinator, trenerka NZS in vzgojitelj, kar omogoča visoko kakovost dela.

V skladu s postopkom vpisa bodo v program Gimnazija sprejete tiste dijakinje, ki  bodo izpolnjevale učni kriterij (v primeru omejitve vpisa), ne glede na šport, ki ga trenirajo in višino statusa športnika, ki ga pridobijo. Med  sprejetimi bomo oblikovali oddelek oziroma skupino, ki bo sodelovala v projektu Nogometne zveze Slovenije za dekleta.

Dekleta, ki  želijo biti vključena v projekt Nogometne zveze Slovenije za dekleta morajo opraviti testiranje NZS (datum testiranja bo s strani Nogometne zveze Slovenije določen naknadno) ter do 2. 3. 2022 poslati po klasični pošti na naslov (Gimnazija Šiška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana) ali po elektronski pošti na naslov gimnazija.siska@guest.arnes.si naslednja dokumenta:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidatke v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidatke
  • izpolnjen posebni obrazec kluba (društva), na katerem so podatki o programu treniranja in tekmovanj. Obrazec si prenesete na povezavi:  POTRDILO KLUBA

Na podlagi teh dokazil bo kandidatka do 28. 3. 2022 prejela odgovor, ali zadošča športnim kriterijem za vpis v projekt Nogometne zveze Slovenije za dekleta (v okviru splošnega oddelka). Temu sledi prijava za vpis -  do 4. 4. 2022.

TESTIRANJE NZS

Vse kandidatke za projekt Nogometne zveze Slovenije za dekleta bodo povabljene na testiranje, ki bo vsebovalo dva antropometrična testa  (telesna višina, telesna teža), šest motoričnih testov (skok v daljino z mesta, šprint na 20 m, vzdržljivostni / BIP test,  tek s spremembo smeri, vodenje s spremembo smeri, kombiniran polkrog) in oceno uspešnosti v igri. To so standardni testi, s katerimi se spremlja tudi napredek reprezentantk. Testiranje izvajajo predstavniki NZS.

Testiranje za letnik 2007 bo izpeljano  predvidoma v mesecu marcu 2022. Natančnejše informacije o testiranju bodo objavljene naknadno.

Testiranje kandidatk je obvezno. V primeru nejavljene odsotnosti na testiranju, kandidatke ne bomo vodili v evidenci kandidatk za projekt Nogometne zveze Slovenije za dekleta.

Športni koordinator:
Tomaž Urbančič