Minimalni standardi znanja – geografija

Geografija – 1. letnik

Obseg snovi in minimalni standardi znanja.

Tema: GEOGRAFIJA KOT VEDA

 • opredeli predmet preučevanja geografije
 • pozna pojem geosfera in zna opredeliti geografske elemente, dejavnike in procese

Tema:  NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE 

 • pozna notranje (endogene) in zunanje (eksogene) sile in procese in in zna razložiti njihov pomen za izoblikovanost površja
 • pozna notranjo zgradbo Zemlje in pomen za današnjo razporeditev kontinentov in izoblikovanost površja
 • pozna glavne faze geološkega razvoja Zemlje in pomen za izoblikovanost površja in zna na karti sveta pokazati posamezne enote
 • pozna vrste kamnin po nastanku in pozna njihove glavne značilnosti
 • imenuje tipične kamnine v Sloveniji in domači pokrajini

Tema: POVRŠJE ZEMLJE

 • opiše  zunanje sile in preoblikovalne procese na primerih iz Slovenije in sveta
 • opiše razvoj rečnega, ledeniškega, vetrnega, obalnega reliefa in kraških pojavov ter  jih ovrednoti z vidika človeka
 • s pomočjo skic oziroma slikovnega gradiva prepozna in opiše reliefne oblike
 • razlikuje  pojma Kras in kras

Tema: VREME IN PODNEBJE

 • pozna zgradbo atmosfere in njen pomen za življenje
 • razlikuje pojma vreme in podnebje
 • pozna  podnebne elemente in dejavnike
 • razlikuje pojma toplotni pas in podnebni tip
 • opiše značilnosti podnebnih tipov v posameznih toplotnih pasovih in jih pokaže na karti sveta

Tema: PRST 

 • pozna nastanek prsti in pedogenetske dejavnike;
 • pozna glavne lastnosti prsti in njihov pomen za rabo tal;
 • ovrednoti vpliv človekove dejavnosti na prsti.

Tema: RASTLINSTVO 

 • pozna vpliv dejavnikov okolja  na rastlinstvo
 • opiše  vlogo človeka pri ogrožanju in ohranjanju naravnega  rastlinstva
 • opiše značilne vrste rastlinstva po podnebnih pasovih

Tema:  VODOVJE 

 • našteje in na katri sveta/Slovenije pokaže območja velikih vodnih površin v različnih agregatnih stanjih
 • opiše pomen vodovja za človeka
 • pozna glavne fizikalne in kemične lastnosti morske vode in pomen za človeka
 • pozna glavne pojme o tekočih vodah
 • predstavi glavne vire onesnaženja voda in ekološke probleme
 • našteje  jezera po nastanku in primere pokaže na karti
 • pozna pomen podtalnice za človeka
 • razloži pojem in pojasni pomen mokrišč

Tema:  PREBIVALSTVO

 • pozna pojme v zvezi z gibanjem števila prebivalcev
 • našteje vzroke in posledice selitve prebivalstva in oblike selitev
 • pozna biološke in družbene sestave prebivalstva

Tema:  NASELJA

 • pozna  merila za opredelitev naselij.
 • s pomočjo slikovnega gradiva prepozna in opiše tipe podeželskih naselij v Sloveniji
 • pozna zgradbo mesta ter procese spreminjanja mest

 Tema: KMETIJSTVO 

 • pozna različne oblike kmetovanja v svetu
 • na primeru iz Slovenije ali sveta označi ekološke probleme pri proizvodnji hrane

Tema: ENERGETIKA IN INDUSTRIJA 

 • pozna pomen posameznih energijskih virov za človeštvo nekoč in danes
 • pozna razmestitvene dejavnike industrije
 • s pomočjo tematske karte ali slikovnega gradiva zna analizirati značilnosti  industrijske pokrajine
 • pojasni vpliv industrije na pokrajino

 Tema: PROMET 

 • pozna vrste prometa in jih primerja med seboj
 • analizira vpliv posameznih vrst prometa na pokrajino

Tema: TURIZEM

 • našteje pogoje za razvoj turizma v določeni pokrajini
 • označi vpliv turizma na pokrajino, gospodarstvo in življenje ljudi

Tema: Trajnostni razvoj 

 • pozna bistvo trajnostnega razvoja
 • pozna osnove za vrednotenje prostora za različne dejavnosti

Pojme, ki se nanašajo na naravne enote, obravnavane države, mesta, obravnavane pokrajine, reke, jezera morajo dijaki pokazati/označiti na fizični oziroma tematski karti ter na nemi karti.

Geografija – 2. letnik

Obseg snovi in minimalni standardi znanja.

Učna tema: Razvite države in države v razvoju 

 • našteje kriterije za določanje stopnje gospodarske razvitosti držav
 • našteje razloge za razlike v gospodarski razvitosti po svetu

Učna tema: Azija 

 • našteje in na karti pokaže regije in izbrane države Azije
 • našteje in na krati pokaže glavne naravne enote Azije
 • našteje in pojasni dejavnike, ki vplivajo na podnebje in rastlinstvo Azije
 • s pomočjo ustreznih klimogramov prepozna podnebne tipe in našteje tipe naravnega rastja
 • na karti pokaže največje azijske reke
 • razloži pomen za poselitev in gospodarstvo
 • pozna pojem brezodtočno območje
 • s pomočjo statističnih podatkov opiše starostno sestavo
 • pozna glavna verstva v Aziji in jih prostorsko umesti
 • našteje oblike samooskrbnega in tržnega kmetijstva

Učna tema: Afrika 

 • našteje in na karti pokaže izbrane države Afrike
 • razlikuje pojma nizka in visoka Afrika in na krati pokaže glavne naravne enote Afrike
 • na karti pokaže največje afriške reke
 • našteje dejavnike, ki vplivajo na podnebje Afrike
 • s pomočjo ustreznih klimogramov prepozna podnebne tipe in našteje tipe naravnega rastja
 • našteje oblike samooskrbnega in tržnega kmetijstva
 • na karti omeji sušna območja v Afriki
 • s pomočjo tematske karte določi glavna rudarska in naftna območja
 • pozna pojem kolonializem in neokolonializem

Učna tema: Latinska Amerika 

 • našteje posledice “odkritja” Amerike za prvotno prebivalstvo in Evropejce
 • našteje in na krati pokaže glavne geografske enote in države Srednje Amerike
 • s pomočjo ustreznih klimogramov prepozna podnebne tipe in našteje tipe naravnega rastja
 • imenuje naravne nesreče (vulkanizem, potresi, hurikani)
 • zna našteti glavne rasne skupine in jih prostorsko umesti s pomočjo tematske karte
 • na primeru mehiškega glavnega mesta zna našteti probleme latinskoameriških mest
 • našteje in na krati pokaže države, glavne naravne enote in največje reke Južne Amerike
 • s pomočjo ustreznih klimogramov prepozna podnebne tipe in našteje tipe naravnega rastja
 • našteje vzroke za krčenja tropskega deževnega gozda in zna navesti eno posledico

Učna enota: Severna Amerika 

 • našteje in na krati pokaže glavne naravne enote in največje reke Severne Amerike
 • našteje dejavnike, ki vplivajo na podnebje Severne Amerike
 • s pomočjo ustreznih klimogramov prepozna podnebne tipe in našteje tipe naravnega rastja
 • pozna rasno sestavo ameriškega prebivalstva
 • loči politiko »talilnega lonca« in »multikulturnega» razvoja
 • razlikuje glavne kmetijske pasove
 • na tematski karti določi najpomembnejše industrijske regije v ZDA in Kanadi
 • pozna pojem megalopolis

Učna enota: Avstralija in Oceanija 

 • našteje in na krati pokaže glavne naravne enote in največje reke v Avstraliji
 • pozna pojem arteška voda
 • našteje dejavnike, ki vplivajo na podnebje Avstralije
 • s pomočjo ustreznih klimogramov prepozna podnebne tipe in našteje tipe naravnega rastja
 • našteje probleme avstralskih domorodcev
 • našteje oblike kmetijstva v Avstraliji
 • na karti pokaže enote Oceanije

 Učna enota: Polarna območja 

 • na karti pokaže Arktiko in Antarktiko in pozna razlike med njima

Pojme, ki se nanašajo na naravne enote, obravnavane države, mesta, obravnavane pokrajine, reke, jezera morajo dijaki pokazati/označiti na fizični oziroma tematski karti ter na nemi karti.

Geografija – 3. letnik

Obseg snovi in minimalni standardi znanja.

Učna enota: EVROPA

 • na karti pokaže in imenuje izbrane reliefne enote, polotoke, otoke, morja, zalive, morske ožine, reke,  jezera in države Evrope po posameznih regijah
 • na karti  pokaže posamezne tipe obal
 • pozna značilnosti geološke zgradbe Evrope
 • našteje podnebne dejavnike
 • s pomočjo ustreznih klimogramov prepozna podnebne tipe in  našteje tipe naravnega rastja
 • s pomočjo tematske karte razlikuje gosto in redko poseljena območja in našteje vzroke za takšno razporeditev prebivalstva
 • našteje obdobja in smeri za migracijskih tokov
 • na karti pokaže narodnostno in versko sestavo prebivalstva
 • našteje skupnosti v katere se povezujejo evropske države

Učna enota: SEVERNA EVROPA 

 • pozna posebnosti površja Severne Evrope
 • našteje energetske vire v posameznih državah
 • opiše glavno gospodarsko panogo v izbranih državah
 • pozna vzroke in posledice kislega dežja v Skandinaviji 

Učna enota: ZAHODNA EVROPA

 • s pomočjo tematske karte pokaže stara in nova industrijska območja v Veliki Britaniji
 • našteje vzroke za »Severno irsko vprašanje«
 • opiše usmeritev nizozemskega kmetijstva
 • pozna nacionalno sestavo prebivalstva  v Belgiji
 • našteje panoge francoskega gospodarstva

Učna enota: JUŽNA EVROPA 

 • s pomočjo grafičnih podatkov opiše značilnosti turizma v posamezni državi
 • našteje dejavnike, ki zavirajo razvoj  kmetijstva  v Južni Evropi
 • pozna nacionalno sestavo Iberskega polotoka
 • pozna razlike v razvitosti S. in J. Italije
 • našteje  narodnostne manjšine v Italiji 

Učna enota: SREDNJA EVROPA

 • s pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše značilnosti površja velikih naravnih enot
 • zna našteti vzroke za preobrazbo industrijske pokrajine
 • pozna značilnosti združitve Nemčije
 • našteje značilnosti turizma, kmetijstva, prometa v Alpah
 • pozna jezikovno sestavo Švice

Učna enota: JUGOVZHODNA EVROPA 

 • našteje skupne značilnosti razvoja izbranih držav
 • pozna  narodnostno in versko sestavo prebivalstva in našteje primere mednacionalnih napetosti

Učna enota: VZHODNA EVROPA 

 • s pomočjo tematske karte pokaže gospodarska območja
 • našteje vzroke za okoljske probleme
 • pozna pojem tranzicija
 • pozna pojem rusifikacija

Pojme, ki se nanašajo na naravne enote, obravnavane države, mesta, obravnavane pokrajine, reke, jezera morajo dijaki pokazati/označiti na fizični oziroma tematski karti ter na nemi karti.