Geografija

Geografija je veda o Zemljinem površju. Ugotavlja razširjenost, vplive in medsebojno soodvisnost naravnih in družbenih pojavov, ki sodelujejo pri oblikovanju Zemljinega površja in raziskuje odnos med človekom in pokrajino.

Osnovni namen pouka geografije je, da dijake usmerja v spoznavanje in obvladovanje človekovega naravnega in družbenega prostora. Dijake pri pouku geografije usposabljamo za odgovoren, dejaven in solidaren odnos do naravnega in družbenega okolja, za reševanje prostorskih problemov ter sožitje med naravo in človekom.

Pri predmetu razvijamo zanimanje dijakov za domačo pokrajino, dogodke v domovini in po svetu ter  s tem spodbujamo aktivno državljanstvo.