Pravila ocenjevanja znanja pri geografiji

V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah sprejemamo naslednje kriterije za ocenjevanje:

Pri pouku geografije bodo učenci pridobili ocene z ustnim in pisnim ocenjevanjem. Pisno ocenjevanje znanja je napovedano. Ustno ocenjevanje znanja je napovedano za vse učence. Učencu, ki ne izpolnjuje redno svojih obveznosti (oddane domače naloge, prinašanje učnih pripomočkov k pouku… in se to zabeleži s tremi vpisi v eAsistent) se napovedano ustno ocenjevanje ukine v skladu s 15. členom Šolskih pravil ocenjevanja Gimnazije Šiška. Z obsegom snovi, ki bo zajeta v ocenjevanju, učence predhodno seznani učitelj.

Učenci 1. letnika morajo v šolskem letu  pridobiti eno ustno in dve pisni oceni.

Učenci 2. letnika morajo v šolskem letu  pridobiti tri pisne in eno ustno oceno.

Učenci 3. letnika morajo v šolskem letu  pridobiti tri pisne in eno ustno oceno.

V 4. letniku morajo učenci pridobiti vsaj eno ustno in štiri pisne ocene.

Dijaki s pedagoško pogodbo lahko pridobijo po eno oceno v posameznem ocenjevalnem obdobju, oziroma se tematski sklopi določijo v dogovoru. Ocena je pisna ali ustna in se o tem dogovorita učenec in učitelj, ki učenca ocenjuje.

Učenci lahko pridobijo v dogovoru z učiteljem eno oceno z drugačno obliko ocenjevanja. Z obliko naloge in s kriteriji ocenjevanja pri drugačni obliki ocenjevanja posamezen učitelj seznani učence pred začetkom izvajanja naloge.

Pri ustnem ocenjevanju dobi učenec tri vsebinsko različna vprašanja. Pri ocenjevanju znanja se upoštevajo naslednji kriteriji: poznavanje geografske lege in branje karte, obvladovanje geografskih pojmov, razumevanje zakonitosti, sklepanje in utemeljevanje. Pred ustnim ocenjevanjem učitelj lahko preveri učenčeve zapiske.

V 4. letniku so v ocenjevanja znanja zajete vse vsebine, ki so opredeljene v katalogu za splošno maturo (Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2021 – geografija).  Z obsegom snovi, ki bo zajeta v ocenjevanju, učence predhodno seznani učitelj.

Kriterij za ocenjevanje znanja pri pisnem ocenjevanju:

odl (5) =  88 ali več % , pdb (4) = 75 ali več %, db ( 3) = 62 ali več %, zd (2) = 50 ali več nzd (1) = manj kot 50 %.

Učenec, ki v ocenjevalnem obdobju ni pridobil pozitivne ocene, le to pridobi pisno ali ustno na osnovi dogovora z učiteljem.

Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti so ustni.