Zgodovina

Zgodovina v gimnazijah se prišteva k humanističnim obveznim predmetom v obsegu 280 ur v 4 letnikih, v četrtem letniku se priključijo še ure namenjene dijakom, ki so si izbrali zgodovino za maturo. Zgodovina kot šolski predmet je utemeljena na znanstveni podlagi ter kritični analizi in interpretaciji podatkov, ki dijake vodijo k oblikovanju samostojnih sklepov o civilizacijskem razvoju človeštva.

Učni načrt zgodovine je zasnovan tematsko, vsaka tema zajema vedenje o vsakdanjem življenju, materialnih in duhovnih razsežnosti civilizacij, političnih vladavinah ….. Učni načrt za vsak letnik prinaša tri obvezne in štiri izbirne teme, izmed katerih profesor glede na interes dijakov izbere najbolj zanimivo ili več  njih. Med dvanajstimi obveznimi temami so štiri vezane na slovensko zgodovino, ostale pa so širše oz. svetovne.