Sociologija

Namen predmeta sociologije je, da dijakinje in dijake opremi s tistimi znanji in spretnostmi,
ki so pomembni in potrebni za razumevanje lastnega osebnega življenja kot tudi za
razumevanje širših družbenih pojavov in procesov, ki presegajo izkušnjo posameznice in
posameznika. V demokratični družbi je sposobnost posameznikov in posameznic za odločanje
in zavedanje posledic svojega delovanja (ali nedelovanja) odločilnega pomena. Zato morajo
razviti sposobnosti, da družbe ali dejanj posameznikov in posameznic ne ocenjujejo zgolj z
vidika omejene lastne izkušnje, pač pa da se odtrgajo od samoumevnosti vsakdanjega
življenja in pogledajo na dogodke in pojave iz širše družbene in kulturne perspektive, ki
temelji na načelih znanstvenega spoznavanja. Pri analiziranju družbenih dogodkov in pojavov
ter individualnih odločitev razvijajo razumevanje, da okoliščine, v katerih delujejo niso zgolj
naključen splet dogodkov, ampak potekajo po določenih družbenih in kulturnih vzorcih.
Razumejo pa tudi, da delovanje ljudi ni zgolj determinirano s temi okoliščinami, temveč da so
ljudje hkrati tudi sami njihovi ustvarjalci. Ta znanja in spretnosti omogočajo dijakinjam in
dijakom, da se tvorno vključijo v družbo in sodelujejo pri njenih pomembnih odločitvah na
osnovi znanstvenih spoznanj in znanstvenih evidenc, omogočajo pa tudi boljše razumevanje
osebnih odločitev in doživljanj.
Sociologija tako usposablja dijake in dijakinje za samostojno uporabo ključnih socioloških
idej in ustreznih metod pri analizi družbenih pojavov in lastnega življenja in omogoča tvorno
vključevanje v družbo. Posebej omogoča spoznavanje in analizo slovenske družbe, vendar pa
usmerja analitično pozornost dijakov in dijakinj tudi na temeljne značilnosti drugih sodobnih
družb in kultur.