Kemija

Kemija kot splošnoizobraževalni predmet v gimnaziji temelji na izkustvenem, eksperimentalnem, problemskem in raziskovalnem pristopu, pripomore k razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in pozitivnemu odnosu do kemije in naravoslovja. V 1., 2. in 3. letniku imajo dijaki dve uri na teden (70 ur letno), v 4. letniku pa si lahko izberejo kemijo kot maturitetni predmet (140 ur letno). Kemija je tudi pri splošni maturi usmerjena v pridobivanje in razvijanje temeljnega kemijskega znanja in spretnosti, ki dijakom omogočajo dejavno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi.

POVEZAVE: