Angleščina

Kratek opis predmeta

Angleščina je danes najbolj razširjen mednarodni jezik. Znanje angleščine je danes pomembno in potrebno, ker omogoča boljše razumevanje sveta, saj je večina poljudnih, književnih in znanstvenih besedil napisana ravno v tem jeziku. Angleščina je jezik, ki omogoča posamezniku uspešnejšo mobilnost tako na osebni in profesionalni kot geografski ravni, je pa tudi jezik najhitreje se razvijajočih komunikacijskih orodij, kot sta svetovni splet in elektronska pošta. Za uspešno vključevanje v svoje ožje in širše družbenokulturno okolje in za izpolnitev osebnostne rasti dijaki/dijakinje pri pouku angleščine v gimnazijskem programu razvijajo vseživljenjska znanja in zmožnosti, ki so potrebni za uspešno medkulturno in medjezikovno sporazumevanje.

Z učenjem angleščine dijaki/dijakinje razvijajo celostno zmožnost za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje. Kakovostno medjezikovno in medkulturno sporazumevanje jim bo omogočilo uspešno vključevanje v slovensko, evropsko in svetovno skupnost narodov in narodnosti. Zato pri pouku angleščine preko različnih tem in tematskih sklopov ter književnosti razvijajo splošne, sporazumevalne, medkulturne in druge zmožnosti, vrednote in stališča.

S posredovanjem v primerih medjezikovnih vrzeli iz angleščine v slovenščino ali slovenščine v angleščino dijaki/dijakinje učinkovito in smiselno povezujejo znanje angleščine s svojo materinščino, lahko pa tudi z drugimi jeziki, ki jih obvladajo ali pa se jih še učijo.

Pri pouku angleščine dijaki razvijajo zmožnosti:

  • razumevanja in tvorjenja besedil  ter  posredovanja v angleščini
  • poslušanja in slušnega razumevanja
  • branja in bralnega razumevanja
  • govornega sporočanja in sporazumevanja
  • pisnega sporočanja in sporazumevanja.